Chính sách bảo mật

-    Chúng tôi chỉ thu thập thông tin về địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế ( nếu có) và tên người mua hàng.
-    Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để giao hàng, bảo hành và khai báo thuế cho cơ quan chức năng. 
-    Thời gian lưu trữ thông tin tùy thuộc vào việc khai báo với cơ quan chức năng như thuế, cơ quan điều tra ( nếu có) và thời gian giao hàng, bảo hành.
-    Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm đều có thể sử dụng thông tin nếu pháp luật cho phép. Các cơ quan này phải có giáy giới thiệu về buổi làm việc, về quy trình, về mục đích đễ doanh nghiệp cung cấp hoặc giải quyết theo đúng pháp luật Việt Nam.
-    Cá dữ liệu cá nhận của khách hàng nếu muốn trao đổi, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp bằng email phuvuong2512@gmail.com hoặc đến trực tiếp, hoặc gọi trực tiếp đường dây liên lạc 0987383632.
-    Mọi vấn đề về bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu, bảo mật cá nhân, chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.